Patterns #3 Horizon

calmHorizon

Horizon

Horizontal threads
Pulse across eyes’ latitudes
Attitudes becalm.

%d bloggers like this: